Skicka upp attraktion, engagemang och lönsamhet till nya nivåer!

Fredagen den 14e september, presenterade Stepstone tillsammans med Key Group Sweden, Culture Branding som överlevnadsstrategi. Culture Branding är en holistisk syn på varumärket, där man jobbar inifrån och ut för att skapa bestående attraktionskraft, tända glöden internt, och få rätt balans mellan en enkel struktur och engagerande kultur. På plats var också Vattenfall Heat som gör denna resa och kunde berätta om utmaningarna och resultatet såhär långt.

En attraktiv helhet med svart bälte i äkthet.

Företag och organisationer står vid ett vägskäl. För att kunna locka rätt medarbetare och kunder och tända glöden internt måste man skapa en attraktiv helhet och en äkthet som känns. Den helheten handlar om att hitta en bra balans mellan en enkel struktur, engagerande kultur och att aktivera hela varumärket med hjälp av medarbetarna. Detta helhetstänkande kallas Culture Branding och ger bränslet som krävs för att skicka upp attraktion, motivation och lönsamhet till nya nivåer.

Medarbetarna kan aktivera hela varumärket. Eller inte.

Det är ganska självklart – den medarbetare som förstår varför man går till jobbet och får leva sig in i företagets mål och stora frågor kan inte låta bli att engagera sig. Lika självklart blir han eller hon en stolt ambassadör som hjälper till att styrka företagets varumärke – genom att sprida ordet. Vad det är värt avspeglas i färsk statistik som visar att engagemanget ökar med upp till 43%*! Omvänt kan man konstatera att de medarbetare som lämnas utanför ofta bidrar till den dystra statistik som visar att **70% av de dåliga berättelserna om företagen sprids och bara 30% av de goda.

Fasadputs räcker inte.

Transparensen är total och all ni gör kommunicerar inför öppen ridå, därför räcker det inte att putsa fasaden och sälja en önskad image. Allt måste tåla verklighetens ljus i sociala medier och i alla andra sammanhang där hela varumärket står på spel.

Ni måste alltså anstränga er hårdare för att skapa en attraktiv helhet som medarbetarna gärna berättar om. Och när varumärket speglar ert sanna jag och högre syfte blir det betydligt lättare att attrahera rätt medarbetare som attraherar rätt kunder. Lika självklart skapas en intern samsyn, stolthet och glöd som får talangerna att stanna, vilja utveckla sig själva och verksamheten i stort.

Ny balans mellan struktur och kultur.

Så. Man måste alltså uppfattas som äkta inifrån och ut och göra alla medarbetarna till stolta ambassadörer och medskapare av helheten.

Man måste också ”sopa innanför dörren”, genom att skapa bra balans mellan en enkel struktur och en engagerande kultur. All forskning visar ju att dagens verksamheter satsar uppåt 80% av resurserna på struktur (system, styrdokument, strategier, verktyg och chefskap) och bara 20% på kultur (medarbetare, värdegrund, beteenden och ledarskap). När man borde lägga minst 70% på kulturbyggandet.

Lika självklart måste man lyfta in medarbetarperspektivet i alla fina styrdokument som varumärkesplattformar och affärsplaner t ex. Gör man den hemläxan kan alla förstå vilka beteenden som krävs för att var och en ska kunna bidra till önskat resultat. Man blir också medveten om hur man själv bidrar till ”helheten” och varför. Lägger ni dessutom krut på att förenkla ledningssystemen och rensa i antalet processer har ni lagt grunden för ny lönsamhet och motivation.

Detta strategiska tänkande kallar vi på Key Group Sweden för Culture Branding och skillnaden blir inte bara kännbar, utan också mätbar. Det finns med andra ord enkla och bra metoder som kan påvisa hur mjuka värden som ”stolta medarbetare” påverkar lönsamheten positivt – eller minskar på kostnader och brister i kvalitet.

 

Fakta om Key Group:

Bakom Culture Branding-tänkandet står Key Group Sweden. Vi är en grupp oliktänkare som samverkar för att skapa resultat utöver det vanliga. Därför är vi en unik syntes av kompletterande specialister inom: varumärkesstrategi, intern/extern medarbetarkommunikation, värdegrund, enkla ledningssystem, affärsstrategi och mätbarhet.

Culture Branding är en strategisk modell som förstärker lönsamheten genom att skapa balans mellan struktur, kultur och implementation av varumärke – i syfte att få alla i organisationen att bli varumärkesbärare.

Syftet är att skapa bättre genomslag och högre förståelse i organisationen för det man vill uppnå. Man ger ledningen en tydligare bild över organisationens/individens behov och ett bättre beslutsunderlag för utveckling på olika nivåer. Lika självklart leder detta till en högre trovärdighet och större kundlojalitet.

Första steget är att utföra en nulägesanalys – utifrån en enkel bas för ett ledningssystem – som fastställer den verkliga balansen mellan struktur och kultur samt hur väl varumärket är aktiverat internt. Analysen genomförs som en inledande workshop med ledningsgruppen. Därefter slår vi fast behovet av utveckling och förbättring. I samspel med er sätts sedan metodik och innehåll för att nå de mätbara målen och önskat läge. 

Genom att sätta mål kopplade till nyckeltalen (till exempel: ökad produktivitet, frigjord tid, stärkt vi-känsla, ökat engagemang, lägre rekryterings- och upplärningskostnader, lägre sjukskrivningskostnader osv) kan vi också slå fast den förväntade effekten av Culture Branding-resan i kronor och ören på ett tydligt sätt. Den förväntade effekten av de samlade aktiviteterna vi sedan föreslår kommer att täppa till de ”läckage” som finns och sänka era kostnader med upp till 30%.

Det är också vetenskapligt bevisat*** att produktivitet och positivitet är relaterade till varandra. En hög varumärkesidentifikation är kopplad till hög lönsamhet.

 

*Hay Group **Brighthouse Research

***Brighthouse Reserach

8 kommentarer

  • 2021 nov 12

  • 2021 maj 12

  • 2020 jan 20

  • 2020 jan 20

  • 2020 jan 20

  • 2019 okt 03

  • 2019 jan 25

  • 2019 jan 25

Lämna en kommentar

Namn:

Kommentar: