key-behavior

Key Behavior 2.0

Key Group Sweden AB äger och utvecklar beteendeanalysverktyget Key Behavior som  har sin teoretiska bakgrund i William Marstons DISC-teori. I det moderna, webbaserade Key Behavior förenas psykologisk teori, vetenskapliga metoder och användarvänlighet för att våra kunder ska kunna arbeta systematiskt och enkelt med utveckling av beteenden hos individer och team i syfte att åstadkomma organisatoriskt resultat utöver det vanliga. 

Certifiering och utbildning

För att använda Key Behavior måste man vara certifierad. En certifieringsutbildning varar tre dagar (2+1) Kursen omfattar bl a teoretisk bakgrund, vertygets uppbyggnad, tillämpningar, webplattform som arbetsvertyg och etiska implikationer. Certifieringsutbildningarna hålls flera gånger per år. Det finns även flera möjligheter att gå någon av påbyggnadsutbildningarna: Rekrytering (en dag) och Team (en dag).

Key Behavior består av fyra delar 

Key Behavior består av fyra delar som kan användas oberoende av varandra eller tillsammans för att kunna ta ett helhetsgrepp om beteendeutvecklingen i organisationen. Användarvänligheten går som en röd tråd genom hela det webbaserade verktyget.

  • Personlig Beteendeanalys - självskattning av beteenden. Identifierar beteendemässiga och kommunikativa styrkor samt utvecklingspotential.
  • Teamanalys - gruppens nyckelbeteenden skattas och jämförs med medlemmars beteendeprofiler. Åskådliggör gruppens styrkor och utvecklingsområden. Hjälpmedel för effektivisering av samarbete.
  • Arbetsprofilanalys - framtagning av förväntans-/kravprofil inför en rekrytering eller genomgång av roller och/eller befattningar.
  • 360 graders Feedback Analys - skattning från egen chef och medarbetare runt om. Ger en bild av hur det egna beteendet upplevs av andra i deras roller och i aktuell situation. Kan jämföras med den egna bilden.