Culture Branding

Vår mission är att förstärka er lönsamhet genom Culture Branding. I klartext innebär det att vi engagerar och mobiliserar alla medarbetare för att aktivera det yttre och inre varumärket. På så vis utvecklas en glad organisation, där medarbetarna bidrar till att skapa balans mellan struktur (chef), kultur (värdegrund/ledarskap) och varumärke. Lika självklart kan vi bevisa effekten av detta arbete i kronor och ören med en enkel och effektiv mätmetod.

En holistisk syn på varumärket

Vi har tagit fram en unik strategisk modell för att skapa balans mellan struktur, kultur och implementation av varumärke. Den heter Culture Branding. Syftet är att tända glöden internt och göra alla i organisationen till stolta och engagerade varumärkesbärare. 

Målet är att skapa bättre genomslag och högre förståelse i organisationen för det man vill uppnå. Det innebär att vi ger ledningen en tydligare bild över organisationens/individens behov och ett bättre beslutsunderlag för utveckling på olika nivåer. Lika självklart leder detta till en högre trovärdighet och större kundlojalitet.

Vad resan är värd på sista raden

Första steget är att utföra en nulägesanalys som fastställer det verkliga behovet när det gäller struktur samt hur väl varumärket är aktiverat internt. Analysen genomförs som en inledande workshop med ledningsgruppen. Därefter slår vi fast behovet av utveckling och förbättring. I samspel med er sätts metodik och innehåll för att nå de mätbara målen och önskat läge. 

Genom att sätta mål kopplade till nyckeltalen (till exempel: ökad produktivitet, frigjord tid, stärkt vi-känsla, ökat engagemang, lägre rekryterings- och upplärningskostnader, lägre sjukskrivningskostnader osv) kan vi också slå fast vad Culture Branding resan är värd i kronor och ören på ett tydligt sätt. Den förväntade effekten av de samlade aktiviteterna vi sedan föreslår kommer att täppa till de ”läckage” som finns och sänka era kostnader med upp till 30%.

Det är också vetenskapligt bevisat att produktivitet och positivitet är relaterade till varandra. En hög varumärkesidentifikation är kopplad till hög lönsamhet.